Rekrutacja RODO

Szczegółowe kryteria rekrutacji

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

- z języka polskiego (wynik egzaminu x 0,35 - max 35 pkt.)
- z matematyki (wynik egzaminu x 0,35 - max 35 pkt.)
- z języka obcego na poziomie podstawowym (wynik egzaminu x 0,30 - max 30 pkt.)


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki z egzaminu wynosi 100.


2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego (najwyższa ocena spośród języków obcych nowożytnych ujętych na świadectwie jako obowiązkowe) oraz z jednego przedmiotu spośród następujących: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wybór drugiego przedmiotu na świadectwie do kryterium przyznawania punktów zależny jest od wyboru profilu klasy). Tabela przeliczania ocen na punkty:

1. celujący 18 punktów
2. bardzo dobry 17 punktów
3. dobry 14 punktów
4. dostateczny 8 punktów
5. dopuszczający 2 punkty


Ponadto przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają również:

1. Szczególne osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej - maksymalnie 18 pkt.

2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki na świadectwie wynosi 100.Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych do LO wynosi 80 a maksymalna 200.Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj