Rekrutacja RODO

Szczegółowe kryteria rekrutacji

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu:

- z języka polskiego (wynik egzaminu x 0,35 - max 35 pkt.)
- z matematyki (wynik egzaminu x 0,35 - max 35 pkt.)
- z języka obcego na poziomie podstawowym (wynik egzaminu x 0,30 - max 30 pkt.)


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki z egzaminu wynosi 100.


2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego (najwyższa ocena spośród języków obcych nowożytnych ujętych na świadectwie jako obowiązkowe) oraz z jednego przedmiotu spośród następujących: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wybór drugiego przedmiotu na świadectwie do kryterium przyznawania punktów zależny jest od wyboru profilu klasy). Tabela przeliczania ocen na punkty:

1. celujący 18 punktów
2. bardzo dobry 17 punktów
3. dobry 14 punktów
4. dostateczny 8 punktów
5. dopuszczający 2 punkty


Ponadto przeliczeniu na punkty rekrutacyjne podlegają również:

1. Szczególne osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej - maksymalnie 18 pkt.

2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki na świadectwie wynosi 100.Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj